sahypa_banner

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Biz, “YUEQING CHUANGYE ELEKTRIK CO., LTD”2007-nji ýylda döredilen, demirden ýasalan berkitme, pol şkaflary, poslamaýan demir şkaflar, metal paýlaýyş tagtalary, elektrik hasaplaýjy guty we PV paýlaýyş gutusy we ş.m. esasy önümlerimizdäki dizaýna we önümçilige, satuwlara we hyzmatlara ünsi jemleýän hünärmen metaldan ýasalan önüm öndüriji. Biz amatly ulagly Wenzhou şäheriniň Beibaixiang şäherinde ýerleşýäris.

“Netijeli, hünärli, hil” biziň dolandyryş pelsepämiz we kärhana ruhumyzdyr we ýokary hilli önümler we abraýly täze we köne müşderileriň yzygiderli biragyzdan öwgüsini gazanýar.

KOMPANI4A
KOMPANI 3A
KOMPANI 2A

Kompaniýanyň wideosy

Näme üçin bizi saýlamaly?

Bagyşlanan satuw toparymyz dürli işleriň ýüzbe-ýüz bolýan üýtgeşik zerurlyklaryna we kynçylyklaryna düşünýär.Şol sebäpli deňsiz-taýsyz müşderi hyzmatyny, tehniki goldawy we her gezek çalt öňe gidişlikleri bermäge borçlanýarys.Satuw toparymyz, müşderileriň soraglaryny çözmek we önümlerimiziň iň ýokary kadalaşdyryjy standartlara laýyk gelmegini we ähli sebitlerde ykrar edilmegini üpjün etmek üçin hemmetaraplaýyn we takyk çözgütleri üpjün etmek üçin gowy enjamlaşdyrylan.Kompaniýamyzda, her bir müşderiniň işiniň ululygyna garamazdan möhümdigine berk ynanýarys.Müşderilerimiz bilen hyzmatdaşlyga we özara üstünlik gazanmak üçin bilelikde işlemäge elmydama begenýäris.Iň esasy wezipämiz, ynam, dogruçyllyk we dogruçyllyk esasynda müşderilerimiz bilen dowamly gatnaşyk gurmakdyr.

kompaniýa9
kompaniýa10
kompaniýa7
kompaniýa8

Biziň güýjümiz

产品

Iň ýokary önüm

Ençeme ýyllaryň dowamynda enjamlara we tehnologiýalara köp maýa goýduk, indi bolsa lazer kesiji maşynlar, CNC egiriji maşynlar we awtomatiki kebşirleýiş enjamlary ýaly dürli ösen maşynlarymyz bar.Döwrebap enjamlarymyz ýokary hilli we takyk önümleri öndürmäge mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, dizaýn we in engineeringenerçilik hünärmenler toparymyz müşderilerimize ýöriteleşdirilen çözgütler bermäge taýyn.Aýratyn talaplarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek üçin önümçilik prosesinde müşderilerimiz bilen ýakyndan işleýäris.Netijede, her gezek ýokary hilli önüm bermäge bize ynanýan kanagatlanarly müşderileriň täsirli ýazgysy bar.

08 质量 - 线性

Hil kepilligi

Hil kompaniýamyzyň ösüşiniň özenidir we ISO9001 we CE şahadatnamalaryny aldyk.Bizde berk gözegçilik proseduralary, dolandyryş ülňüleri, iş görkezmeleri, önüm standartlary we gözleg görkezmeleri bar.Çig malyň gelişini barlamakdan, önümçilik enjamlaryna hyzmat etmekden we gözden geçirmekden, önümçilik iş gurşawyndan, işgäri iş ýerinde taýýarlamakdan, önümçilik döwründe öz-özüni barlamakdan we önümi taýýarlamakdan başlap, önümleriň müşderilere gowşurylmagyny üpjün edýäris. Müşderiler tarapyndan talap edilýän önümiň hil talaplaryna we kwalifikasiýa önümlerine laýyk gelmelidir.

Zawod gezelenji

kompaniýa5
kompaniýa6
kompaniýa11
kompaniýa13