sahypa_banner

Bir fazaly fotoelektrik paneli birikdirilen guty.

Gysga düşündiriş:

Bu önüm, esasan, öý fotoelektrik paýlanan set bilen birikdirilen elektrik öndürmek ulgamlarynda we kiçi göwrümli täjirçilik fotoelektrik energiýa ulgamlarynda ulanylýar.Tor bilen birikdirilen inwertor bilen tok torunyň arasynda birleşdirilen.Önümde adalara garşy gorag, aşa wolt / woltdan goramak, giriş ýyldyrymyny goramak, ulgamyň aşa köp goragy, elektrik torunyň izolýasiýasy we ş.m. ýaly birnäçe gorag funksiýalary bar, elektrik toguny takyk ölçemek, geçirmek we akylly işlemek öý hojalygynyň möhüm bölekleri- birikdirilen elektrik öndüriş ulgamlary.Önüm senagat standart CCC şahadatnamasy we CE şahadatnamasyndan geçdi.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt barada umumy maglumat

Bu önüm, esasan, öý fotoelektrik paýlanan set bilen birikdirilen elektrik öndürmek ulgamlarynda we kiçi göwrümli täjirçilik fotoelektrik energiýa ulgamlarynda ulanylýar.Tor bilen birikdirilen inwertor bilen tok torunyň arasynda birleşdirilen.Önümde adalara garşy gorag, aşa wolt / woltdan goramak, giriş ýyldyrymyny goramak, ulgamyň aşa köp goragy, elektrik torunyň izolýasiýasy we ş.m. ýaly birnäçe gorag funksiýalary bar, elektrik toguny takyk ölçemek, geçirmek we akylly işlemek öý hojalygynyň möhüm bölekleri- birikdirilen elektrik öndüriş ulgamlary.Önüm senagat standart CCC şahadatnamasy we CE şahadatnamasyndan geçdi.

Bu önüm 220V naprýa .eniýeli bir fazaly gözenege birikdirilen tehnologiýany ulanýar.Fotoelektrik energiýasynyň öndürilişiniň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin gün paneliniň iň ýokary nokadyny awtomatiki yzarlap bilýän MPPT zarýad beriş dolandyryş usullaryny kabul edýär.Tor bilen birikdirilen şkafda, enjamyň ygtybarly we ygtybarly işlemegini üpjün etmek üçin DC wyklýuçatel tok öçürijiler, AC kontaktlary we elektrik kabel terminallary ýaly howpsuzlyk gorag çäreleri bar.

Bu önüm diňe bir milli energiýa tygşytlaýyş we daşky gurşawy goramak syýasatlaryna laýyk gelmän, häzirki wagtda ösüş potensialy bilen iň geljegi uly täze energiýa önümidir.Geljekde has giňden ulanyljakdygyna ynanýarlar.

Önüm aýratynlyklary

- Elektrik hasaplaýjylary we maglumatlary ýygnaýjylary ölçemek üçin ätiýaçlyk gurnama ýerleri;

- Elektrik ölçeýjini ölçemek üçin görünýän penjire we gurşun bilen örtülen açyklyk bar (elektrik togunyň ogurlanmagynyň öňüni almak);

- Önüm dizaýn düşünjesini birleşdirýär, güýç paýlaýyş bölegi we ölçeg bölegi doly izolirlenýär, elektromagnit päsgelçiligi azaldýar;

Dürli sebitleriň ulanyş talaplaryna we kabul ediş ülňülerine laýyk gelýän, naprýatageeniýäni goraýjy enjamlar we fotoelektrik aýratyn agyr elektrik toguny döwüjiler hökmany däl;

- Gutynyň gapagy ýöriteleşdirilen dolandyryşa ýetip, professional açary açmagy talap edýär.

-IP65 gorag derejesi, suw geçirmeýän, tozan we UV çydamly.

- Boýalan plastmassa guty we poslamaýan polat guty islege bagly däl;

- Diwara gurlan gurluş, aňsat gurnama, açyk gurnama üçin amatly, ulanmak üçin has ygtybarly.

Specialörite talaplary we aýratynlaşdyrylan funksiýalary goldaýar.

Tehniki parametr

Haryt modeli TS-PV
Gurnama güýji 3KW-20KW
Tersine giriş kanallarynyň sany 1/2/3/4 (way 1 ýol / 2 ýol / 3 ýol / 4 ýol (ýokardakylar üçin kombinator gutusyny ulanmak maslahat berilýär)
Tor birikdirilen çykyş kanallarynyň sany 11 ýol
Tor birikdirmesi talaplary / Phaseeke faza / üç fazaly gözenegiň birikmesi
Tor birikdirilen naprýa .eniýe AC: 220V
Geçirijilik ukyby 20A-100A
Gorag funksiýasy
Gysga zynjyrdan goramak Hawa
artykmaç ýüklemekden goramak Hawa
Ningyldyrymdan goramak (: 20kA , Imax : 40kA , Up : ≤4kV :

Hawa (Nominal tok: In: 20kA, Imax: 40kA, Up: ≤ 4kV)

(Izolýasiýa goragy (görünýän nokat) (/) Hawa (Pyçak wyklýuçateli / el çekmek izolýasiýa wyklýuçateli)
Artykmaç wolt we wolt woltdan goramak Hawa
Awtomatiki usulda ýapmak Hawa
Umumy parametrler
Ministrler kabineti Poslamaýan polat, sowuk togalanan pürküji, poslamaýan polat pürküji
Gorag derejesi IP65
Gutynyň görnüşi (、)))

Metr pozisiýalary bilen goşa gapy (paýlaýyş bölümi, ölçeg bölümi) Ölçeg bölümi bolmazdan ýekeje gapy (islege görä)

Gurnama usuly Diwara oturdyldy
(**) Gutynyň ululygy (uzynlygy * ini * beýikligi) Talap boýunça özleşdirmek

  • Öňki:
  • Indiki: